| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Falkensten Bruk

Page history last edited by Dag Rojahn Karlsen 12 years, 9 months ago

Falkensten Bruk

 

 

Falkensten Bruk var tidligere en gammel adelsgård som omfatter en stor del av den tidligere Borre kommune (som nå er innlemmet i Horten kommune).

Gården fungerte nærmest som en "kommune i kommunen" med ulike industrivirksomhet, jord-, husdyr- og skogbruksproduksjon, fiske, møller, kraftverk m.m.

Husmannsplasser fulgte også med.

 

Idag drives tradisjonelt jord- og skogbruk.

Eiendommen er nærområde for kommunens innbyggere når det gjelder tur- og friluftsaktiviteter.

Driftsbygningen blir leid ut til industriformål - hovedbygningen er fredet.

 

Falkensten Bruks historie kan du finne mer om her.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.