| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Løvøya Hyttevel

Page history last edited by Dag Rojahn Karlsen 14 years, 8 months ago

 

LØVØYA HYTTEVEL

 

 

ble stiftet juni 1998. Hovedsaken for velforeningen den gang, var den stadig økende trafikken på veien fram til brua over til Mellomøya. Vellet har siden da prøvet ulike måter for å få redusert trafikken/hastigheten på denne veistrekningen uten spesielt godt resultat. Hverken kommunen eller forsvaret har vært spesielt samarbeidsvillige. Løvøya hyttevel arbeider imidlertid stadig videre med saken.

En annen viktig oppgave har vært kontroll med vannkvaliteten langs strendene på øya. Vellet har hatt hyppig kontakt med kommunen i den anledning. To kjedelige stengninger av badestranden ved Vadfiskerstua sommeren 2006, bekrefter bare viktigheten av dette arbeidet. Til tross for vellets kontakt med kommunen, er vi ikke tilfredse med de svar vi får og vil følgelig fortsette dette arbeidet.

Vellet har sagt seg interessert i å delta med en representant i stiftelsen ”Rent vann i Horten” som har kommet i stand etter utspill fra Håkon Oddvik som er direkte berørt med sin eiendom i Vanninga-svingen. Vi har imidlertid ennå ikke blitt innkalt til noe møte i den anledning.

  

I 2006 ble arbeidet med framføring av kommunalt vann og kloakkavløp fra Vadfiskerstua til det nye hyttefeltet ved Lort. Arbeidet er nå fullført og mange oppsittere har koblet seg til. Arbeidet kom igang etter en henvendelse fra hytteeiere via velforeningen til Trond Schmidt. Hyttevellet har imidlertid ikke ønsket å påta seg noe ansvar for senere administrasjon av anlegget som nå styres av et sameie bestående av brukerne.

  

Løvøya hyttevel ser som sin viktigste oppgave å være et informasjonsorgan for sine medlemmer. Dette skjer bl.a. gjennom ”Løv(øy)bladet” som siden 2003 har kommet ut med ca. 5 nummer pr. år.

Av tilbud ellers til medlemmene kan nevnes:

  • Konteiner i pinsehelgen som fritt kan benyttes – den er alltid full – så dette er tydelig populært!

Av andre sosiale tiltak kan vi nevne:

  • Turer rundt øya dyktig guidet av grunneier Trond Schmidt, spennende besøk på Mellom- og Østøya med omvisning av Bjørn Christensen.

(Planlegger ny tur sommeren 2009).

  • Deltakelse på Løvøydagen i juli med bl.a. krabbefiskekonkurranse for barna. Medlemmer av hyttevellet har også deltatt som frivillige ved 2 oppsett av Løvøyspillet.
  • I 4 år har Løvøya hyttevel produsert sin egen kalender med bilder fra Løvøya som selges til alle interesserte.
  • Sommeren 2008 ble det produsert T-skjorter med egen logo.

 

Vellet avholder sitt årsmøte den første helgen i juli med etterfølgende hyggelig grillfest – en fin måte å bli bedre kjent på.

Løvøya hyttevel består pr. 1.01.2009 av 37 betalende medlemmer.

Kontingenten er Kr. 200,- /år.

  

Styret for 2008 – 2009 er som følger:

  

Leder:                  Knut Rander Næss

Sekretær:            Johannes Bøe

Kasserer:            Svend Aage Madsen

Styremedlem:      Åse Huglen

Styremedlem:      Karin Tellefsen (Ansvarlig Løvøybladet)

Revisorer:            Inger Britt Ørnbo, Unni Stenerud

  

Hvis du har ytterliger spørsmål om Løvøya hyttevel, ta kontakt pr. E-post: karin.tellefsen@c2i.net

  

Horten, 01.01.2009

Karin Tellefsen

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.